Pizza dulce

4,50 

– Ingredientes: Con Nutella o Chocolate blanco

Provoleta Atún

7,50 

– Ingredientes: Jamón, Carne, Vegetal o Atún

Provoleta de Carne

7,50 

– Ingredientes: Jamón, Carne, Vegetal o Atún

Provoleta de York

7,50 

– Ingredientes: Jamón, Carne, Vegetal o Atún

Provoleta Vegetal

7,50 

– Ingredientes: Jamón, Carne, Vegetal o Atún

X